English version Versión en español Versió en català
Proyecto:
La Conselleria del Departament D'Agricultura. El Segrià, Lleida
Trabajo:
- Dirección de Ejecución
Situación:
Parc Tecnològic de Gardeny, Lleida, el Segrià
Promotor:
REGSA, per compte del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Fecha:
2010-2011
P.E.C.:
5.087.702,28€
Superficie:
2.458,16 m2 construidos
L’objecte del projecte es adaptar l'antic edifici de comandància de las antigues casernes de Gardeny per fer l'adaptació a les funcions de la seu de la Conselleria del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Els criteris compositius bàsics del projecte son:

- Respectar els accessos centrals per mantenir l'eix central transversal que produirà transparències a tota l'alçada de l'edifici i contacte visual permanent amb l'espai exterior. L'accés principal es situa a la façana sud-oest. A les plantes pis es buida la primera crugia de l'edifici per formar un espai a triple alçada que faci la unió dels dos cossos de l'edifici amb una passera. Aquest es constitueix en l'eix de l'espai clau a la organització formal funcional del projecte.

- Les façanes de l'edifici es respecten en la seva estructura bàsica de forats, derruint a la façana nord-oest un porxo i un badalot pura ment formalista.

Els objectius a assolir per la Direcció d'Execució son els que es relacionen a continuació:

- Assolir que la obra s'executi, impulsant la seva execució segons el Projecte i resolen indefinicions i problemes amb tercers.

- Assolir que la obra s'executi bé, garantint un grau de con fiança suficient que totes les característiques de la obra siguin conformes plànols i plecs de prescripció i Condicions tècniques.

- Assolir que la obra s'executi en els terminis i amb les despeses previstes

- Assolir que la obra s'executi en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i respecte al medi ambient.

- Subministrar al client la informació necessària per tenir el coneixement adient sobre l'estat de la obra, les incidències sorgides i les previsions de futur.

- Recopilar les dades necessàries per definir l'estat final de la obra.

Es podria dir que el paper de la Direcció d'Execució consisteix en conèixer detalladament com es programa la obra, com es porta a termini i com resta construïda, ajudant al Contractista per que realitzi les obres tal com son definides i intentar evitar tot el que pot conduir a no fer-ho, mantenint al client informat per que pugui fer el seguiment i, en el cas de dificultats, i fos necessari o així l'estimes, pugui adoptar les mesures oportunes.

A la Direcció d'Execució li correspon: la interpretació tècnica i econòmica del Projecte (deixant constància formal de les dades d'execució de la obra i de la obra executada), calcular con equanimitat i mensualment, al llarg de la obra, el valor d'aquesta obra executada a partir de la aplicació dels preus contractuals als amidaments que la DE realitzi; transmetre al client les propostes de Modificacions d'Obra que, hagin estat acordades amb el Director de la obra, es consideri convenient, informar de les que proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el client.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos através de info@brdassociats.com
 
Copyright © BRD I ASSOCIATS ARQUITECTES CONSULTORS SLP. Todos los derechos reservados.
Design by: Utopikka